Pro Investory

Informace pro investory

VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s. je růstovým fondem, který nevyplácí dividendy. Výnos se projevuje růstem hodnoty investičních akcií. Majitel investičních akcií může realizovat svůj výnos zpětným prodejem těchto akcií Fondu, který je povinen investiční akcie odkoupit zpět za podmínek stanovených statutem. První tři roky od vzniku Fondu nejsou zpětné odkupy umožněny.

Preferenční investiční akcie

Fond nabízí investorům preferenční investiční akcie s minimálním výnosem 6 % ročně, a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty Fondu. 

Minimální výnos těchto preferenčních investičních akcií je v případě horších hospodářských výsledků fondu zajištěn formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních, manažerských a prémiových investičních akcií, a to až do výše jejich fondového kapitálu. Investoři se zároveň z poloviny podílí i na vyšších výnosech investičního portfolia, a to až do maximálního výnosu 10 % ročně.VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný́ investor dle § 272 tohoto zákona.

Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Detailní informace obsahuje statut Fondu a Sdělení klíčových informací (KID). Sdělení klíčových informací Fondu (KID) je k dispozici na https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00, Praha 8.

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. https://www.avantfunds.cz/cs/gdpr/.

Další důležité informace pro investory na: https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.