Pro investory

Informace pro investory

VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s. je růstovým fondem, který investuje prostřednictvím skupiny firem Vendeavour zejména v oblastech potravinářství a zdravotnictví. Výnos se projevuje růstem hodnoty investičních akcií. Majitel investičních akcií může realizovat svůj výnos zpětným prodejem těchto akcií Fondu, který je povinen investiční akcie odkoupit zpět za podmínek stanovených statutem.
Mám zájem o investici
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
l
e
t
a více
Investiční horizont
a
ž
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%
ročně
reálný výnos
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%
ročně
Minimální výnos
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
mio.
Celková aktiva fondu
* Platné ke dni 30. 6. 2023
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Redistribuční garanční poměr
* Více viz preferenční investiční akcie

Preferenční investiční akcie

Fond nabízí investorům preferenční investiční akcie s minimálním výnosem 6 % ročně, a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty Fondu.

Minimální výnos těchto preferenčních investičních akcií je v případě horších hospodářských výsledků fondu zajištěn formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních, manažerských a prémiových investičních akcií, a to až do výše jejich fondového kapitálu. Investoři se zároveň z poloviny podílí i na vyšších výnosech investičního portfolia, a to až do maximálního výnosu 10 % ročně. Redistribuční garanční poměr určuje poměr zajišťujícího fondového kapitálu zakladatele ku fondovému kapitálu kvalifikovaných investorů.

Druh cenného papíru k veřejnému úpisu:

Fond emituje pět tříd zaknihovaných investičních akcií na jméno, přičemž k veřejnému úpisu nabízí:
Preferenční investiční akcie, ISIN: CZ0008045978

Reálný výnos:

8-10 % p.a.

Participace na výnosech:

Preferenční investiční akcie - výnos min. 6 % p.a.
+ 50 % z výnosu nad 6 % p.a., max. 10 % p.a.

Vstupní poplatek:

Max. 3 %
(při vyšším objemu investice možno dojednat nižší poplatek)

Výstupní poplatky:

10 % hodnoty odkupovaných akcií v případě, že akcionář požádá o odkup investičních akcií ve lhůtě před uplynutím 36 měsíců od úpisu. První tři roky od vzniku Fondu nejsou zpětné odkupy umožněny.

0 % hodnoty odkupovaných akcií v případě, že akcionář požádá o odkup investičních akcií ve lhůtě po uplynutí 36 měsíců od úpisu.

Základní informace o Fondu

VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.
Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno
IČO 08613893
Fond je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8254.

Typ fondu:

Fond kvalifikovaných investorů

Právní forma:

Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)

Zaměření Fondu:

Private equity - malé a střední podniky nejen v ČR

Investiční horizont:

5 a více let

Doba trvání Fondu:

neomezená

Frekvence úpisů:

měsíční

Frekvence odkupů:

měsíční

Splatnost odkupu:

do 4/7 měsíců dle objemu odkupovaných investičních akcií (po dobu 3 /6 měsíců je akcie dále zhodnocována)

Minimální investice:

1 mil. Kč

Obhospodařovatel Fondu:

AVANT investiční společnost, a.s.

Administrátor Fondu:

AVANT investiční společnost, a.s.

Depozitář Fondu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor Fondu:

BDO Audit s.r.o.

Výkon dohledu:

Česká národní banka

VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný́ investor dle § 272 tohoto zákona.

Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Detailní informace obsahuje statut Fondu a Sdělení klíčových informací (KID). Sdělení klíčových informací Fondu (KID) je k dispozici na https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – 140 00.

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách obhospodařovatele společnosti, kterým je AVANT investiční společnost, a.s. https://www.avantfunds.cz/cs/gdpr/.

Další důležité informace pro investory na: https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.