Základní informace

To nejdůležitější o Fondu

VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.

Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno

IČO 08613893

Fond je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8254.


Typ fondu: Fond kvalifikovaných investorů

Právní forma: Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)

Zaměření Fondu: Private equity - malé a střední podniky nejen v ČR

Investiční horizont: 5 a více let

Doba trvání Fondu: neomezená

Frekvence úpisů: měsíční

Frekvence odkupů: měsíční 

Splatnost odkupu: do 4/7 měsíců dle objemu odkupovaných investičních akcií (po dobu 3 /6 měsíců je akcie dále zhodnocována)

Minimální investice: 1 mil. Kč

Druh cenného papíru k veřejnému úpisu: Fond emituje pět tříd zaknihovaných investičních akcií na jméno, přičemž k veřejnému úpisu nabízí:

Cílový výnos: 6-10 % p.a.

Participace na výnosech: 

  • Preferenční investiční akcie - výnos min. 6 % p.a. + 50 % z výnosu nad 6 % p.a., max. 10 % p.a.

Vstupní poplatek: Max. 3 % (při vyšším objemu investice možno dojednat nižší poplatek)

Výstupní poplatky: 10 % hodnoty odkupovaných akcií v případě, že akcionář požádá o odkup investičních akcií ve lhůtě před uplynutím 36 měsíců od úpisu.

0 % hodnoty odkupovaných akcií v případě, že akcionář požádá o odkup investičních akcií ve lhůtě po uplynutí 36 měsíců od úpisu.

Obhospodařovatel Fondu: AVANT investiční společnost, a.s.

Administrátor Fondu: AVANT investiční společnost, a.s.

Depozitář Fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor Fondu: BDO Audit s.r.o.

Výkon dohledu: Česká národní banka


Základní dokumenty Fondu: